DUYURULAR

TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİNİN DEVİR İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU

Kamuoyunda "evim şirketleri" olarak bilinen ve tasfiye işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerdeki müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi bu şirketlerin zararlarının bunda sorunluluğu bulunan kanuni temsilcilerinden etkin şekilde tahsil edilebilmesi ve faizsiz tasarruf finansman sistemine duyulan güvenin arttırılması için hazırlanan kanun teklifi; TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır.

15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren, 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 34'üncü maddesiyle 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununa eklenen Geciçi 9'uncu madde kapsamında yapılacak sözleşme devirleri, sırasıyla, aşağıdaki işlem adımlarıyla gerçekleştirilecektir.

1. Tasfiye sürecindeki şirketin "tasarruf dönemi"ndeki tasarruf finansman sözleşmelerini devralmaya istekli şirketler, TMSF'ye başvuracaktır.

2. TMSF tarafından, sözleşme devralma talebinde bulunan şirket ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan (BDDK) uygun görüş alınacaktır.

3. BDDK’dan onay geldikten sonra, sözleşmelerin devri için; TMSF, devreden şirket ve devralan şirket arasında devir sözleşmesi imzalanacaktır. Hangi sözleşmelerin hangi şirkete devredildiği kamuoyuna duyurulacaktır.

4. Hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, “tasarruf dönemi”ndeki tasarruf finansman sözleşmeleri, yani bugüne kadar kendisine ev veya araba teslimatı yapılmamış olanların sözleşmelerinin devir ve teslimi yapılacaktır.

5. Devralan şirket tarafından, devralınan sözleşmelerin sahiplerine ulaşılarak, sözleşmelerini devam ettirip ettirmeyecekleri öğrenilecektir.

6. Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin, bugüne kadar yatırmış olduğu tasarruf tutarı peşinat kabul edilerek, yeni bir sözleşme imzalanacaktır. Yeni sözleşmede tutar artırımı olması halinde; müşteri, artırılan tutara tekabül eden organizasyon ücretinin sadece yarısını ödeyecektir.

7. Yeni şirkette devam etmek istemeyen müşteri, sözleşme fesih dilekçesini, TMSF’ye (ve şirketimize) değil sözleşmesini devralan şirkete teslim edecektir.

8. Feshedilen sözleşmeler, devralan şirket tarafından devreden şirkete iade edilecektir.

9. Devralan şirket tarafından değil, devreden şirketin tasfiyesi masası tarafından, en geç bir ay içerisinde, müşterinin yatırmış olduğu tasarruf tutarının tamamı ile organizasyon ücretinin yüzde 20’si tek seferde nakit olarak ödenecektir.

10. Organizasyon bedelinin kalan yüzde 80’i ile buna benzer diğer alacak talepleri, devreden şirketin tasfiye masasına, 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanununun 206’ncı maddesi kapsamında dördüncü sıra alacağı olarak kaydedilecektir.

Diğer taraftan, sözleşme devirleri kapsamında Kurumumuz tarafından ödenen tutarların, ilgili şirketin ortaklarından ve sorumluluğu tespit edilen diğer yetkililerinden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takibi yoluyla, azami seviyede geri kazanılması için çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.

Konuyla ilgili sıkça sorulan sorular sayfasına TMSF’nin ve tasfiyedeki şirketlerin internet sitelerinden ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR

DUYURU

02.07.2021 Tarihinden Sonra Sehven Ödenen Taksitlerin İadesi Hakkında

Bilindiği üzere 02.07.2021 tarihli ve  31529 Mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan BDDK’nın 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararı ile TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.' nin tasfiyesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda 02.07.2021 tarihi itibariyle tasarruf müşterilerinin (teslimat /ödeme almamış) ödemeleri durdurulmuştur. Şirketten teslimat / ödeme almış olan borçlu müşterilerin geri ödemeleri ise devam etmektedir.

Ancak buna rağmen 02.07.2021 tarihinden sonra sehven taksit ödemelerini yapan tasarruf müşterilerinin ödedikleri tutarların iade edilebilmesi için ilgili kişilerin TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. ’ye hitaben yazdıkları dilekçeye dekont suretlerini ekleyerek şirket merkezinin aşağıdaki adresine elden teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Söz konusu başvurular incelenerek müracaatların doğruluğu tespit edildikten sonra sehven yatırılan tutarlar, dilekçede belirtilen Hesap/ IBAN Numarasına iade edilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Adres:

TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.
Barbaros Mah. Nuhkuyusu Cad. No: 24 Üsküdar/İSTANBUL


BİLGİLENDİRME


Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 02.07.2021 tarih ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nun (6361 sayılı Kanun) Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.Şirketinin (Şirket) tasfiyesine karar verilmiştir.

Bu karar akabinde 6361 Sayılı Kanun’un 50/A maddesi uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla Şirket nezdinde tasfiye işlemlerini yürütmek üzere Tasfiye Komisyonu oluşturulmuştur.

Tasfiye Komisyonu tarafından, başta tasarruf sahipleri olmak üzere hak sahibi tüm tarafların haklarının korunması ve teslim edilebilmesi amacıyla öncelikle mali disiplin oluşturularak gider kalemlerinde azaltma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu kapsamda;

- Şirketin envanter sayımları ve mutabakat süreci devam etmektedir.
- Mali veriler ve kayıtlar üzerinde bağımsız denetim incelemeleri devam etmektedir.
- Şirket’in temel maliyet kalemlerinden biri olan şubelerin tamamının değerleme çalışmaları yapılmış, bazı şubelerin menkulleri (ofis malzemeleri) envanter değerlemesi üzerinden satılmıştır.
- Diğer şubelerin menkulleri bilahare satılmak üzere şube binaları tahliye edilerek şubelerin kira, fatura vb. giderleri sonlandırılmıştır.
- Şirket envanterinde yer alan taşıtların ekspertizi yaptırılarak, ihale yoluyla satışı için gerekli çalışmalara başlanmıştır.
- 02.07.2021 tarihinden önce Şirket’ten finansman / teslimat almış ve taksit ödemesi bulunan müşterilerden tahsilat işlemleri devam etmektedir. Taksit ödemesini aksatan müşteriler hakkında gerekli hukuki aksiyonlar alınmaktadır.


Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Tasfiye Komisyonu


- Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağırılacakları,

- Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece şirketin aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş. TASFİYE KOMİSYONU

Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE İKİZLEREVİM YATIRIM GAYRİMENKUL A.Ş.’ye ait banka hesap bilgileri için tıklayınız.

Çağrı Merkezi : 444 00 14 -0 850 259 63 79     /    Mail Adresi : info@ikizlerevim.com

SIKÇA SORULAN SORULAR